Bạn đang ở đây

Hội viên, nông dân chung sức xây dựng NTM

(31.07.2015)

(Website HNDHY) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tập hợp hội viên, nâng cao vai trò và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi bản thân từng cấp hội phải có những giải pháp cụ thể, phương thức tổ chức hiệu quả...

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM” và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, 6 tháng đầu năm 2015, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân hiến trên 1,7 triệu m2 đất, đóng góp trên 1.900 tỷ đồng, trên 4,5 triệu ngày công, sửa chữa và làm mới trên 207.000km đường giao thông nông thôn, nạo vét, tu sửa trên 27.000km kênh mương nội đồng và hàng trăm nhà văn hóa xã, thôn, ấp, bản. Các hoạt động và kết quả này đã góp phần thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Theo đó, đến 10.7, cả nước có 889 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 9,94%;  5 huyện đạt chuẩn NTM.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, vận động trên 9,5 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 100% kế hoạch.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký chương trình phối hợp với Bộ Y tế về công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020. Tổ chức 33 lớp tập huấn, hội thảo, truyền thông cho trên 3.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, ma túy, mại dâm...

Tạo môi trường NTM bền vững

 Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, với vai trò là người đại diện cho nông dân, các cấp hội cần tích cực, chủ động tham gia trong việc xây dựng và giám sát quá trình thực hiện quy hoạch để bảo vệ quyền, lợi chính đáng của nông dân và góp phần tạo ra môi trường NTM một cách bền vững.

Các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp công sức, tiền của, tham gia xây dựng, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tham gia, tổ chức thực hiện xây dựng đường giao thông liên thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng các mô hình cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải… Tham gia giám sát các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương, nhằm khẳng định rõ vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân trong công cuộc xây dựng NTM.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nông dân nghèo, nhất là nông dân vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa theo phương thức “cầm tay chỉ việc’’, “nông dân dạy nông dân”, tiến hành tổng kết thực tiễn, đánh giá các mô hình xóa đói giảm nghèo do Hội Nông dân hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa ở nông thôn.

Ngoài ra, các cấp hội phải thực hiện vai trò trung tâm trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp hội cũng như cán bộ, hội viên nông dân về bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.  

 

Theo danviet

Lượt xem: 13

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân