Chúng tôi khuyên bạn nên đi du lịch . Cụ thể là các tour du lịch hà giang và các tour du lịch hồ ba bể và sử dụng dịch vụ của hà nội open tourism tour du lịch hạ longdu lịch cô tôtour du lịch cô tôdu lịch đảo thanh lân các tour du lịch cát bà hoặc tour miền núi như du lịch sapa - du lịch thác bản giốc miền núi dân tộc du lịch mai châu - du lịch thung nai chúng tôi còn chuyên các tour du lịch nước ngoài như tour du lịch trung quốc - du lịch hàn quốc - du lịch nhật bản - du lịch thanh lân - du lịch hồ ba bể - du lịch hà giang - du lịch hạ long - du lịch hàn quốc - thuê xe du lịch - open bus - chợ tình khau vai - du lịch sapa - du lịch mộc châu

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI

 

64. Hướng dẫn số 10-HD/HNDT

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội 

63. Quy định số 1181-QĐ/HNDTW 

Về việc thu, nộp, quản lý hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ hội 

62. Công văn 05CV/BTCCTTV

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình "Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013" 

61. Hướng dẫn số: 1030-HD/HNDTW

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 

60. Quy định số 943-QĐ/HNDTW

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam

59. ĐỀ CƯƠNG  

Phổ biến, học tập, quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-2018

58. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

57. Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2013 - 2018

56. Báo cáo 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam 

55. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam (14/10/2013 – 14/10/2013)

54. Thông báo số: 233/BTC-NDVNXS 

V/v Điều chỉnh tiêu chí Đề cử Nông dân tham gia xét chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013”

53. Thông báo số 695-TB/HNDTW

Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Hội về phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 

52. Công văn số: 563-CV-HNDTW 

V/v tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ V năm 2013 

51. Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018

50. Danh sách Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

49. Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Hội Nông dân VN khóa VI

48. Thông cáo báo trí

Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 

47. Công văn số 302-CV/HNDTW

Về việc thông báo thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI  

46. Hướng dẫn số 79-HD/BTGTW

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2013 - 2018) 

45. Hướng dẫn số 730 - HD/HNDTW

Công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018, Cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2017

44. Kế hoạch số 671-KH/HNDTW

Triển khai thực hiện Đề án “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2010”

 

43. Công văn số 712-CV/HNDTW

V/v thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động 

 

42. Hướng dẫn số 741-HD/HNDTW

Về công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam

40. Kế hoạch số 740-KH/HNDTW

Về việc tổ chức Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ III năm 2012 

39. Báo cáo của TW Hội

Về tình hình nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (Tài liệu báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày 10/9/2011)

38. Thông báo số 76/TB-BTTTT

Kết luận của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

37. Báo cáo số 60-BC/HNDTW

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2011-2015

36. Báo cáo số 59-BC/HNDTW

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 3 (khóa III) về hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam tham gia tổ chức kinh tế tập thể ở nông thôn; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới

35. Báo cáo số 54-BC/HNDTW

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

34. Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội (Khoá) về tiếp tục xây dựng tổ chức Nông dân các cấp vững mạnh

33. Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020

32. Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020

31. Kết luận số 566-KL/HNDTW

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2015

30. Chương trình hành động số 565-CTHĐ/HNDTW

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

29. Phụ lục một số điển hình

28. Đề cương tuyên truyền

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2011)

27. Công văn số 612-CV/HNDTW

V/v hướng dẫn kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

26. Hướng dẫn số 579-HD-HNDTW

Quản lý và sử dụng thẻ hội viên mới

25. Đề cương phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kế luận số 61KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

24. Thông báo số 492-TB/HNDTW

Kết luận của Thường trực Trung ương Hội về việc tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ III

23. Công văn số 491-CV/HNDTW

V/v tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ III

22. Công văn số 490-CV/HNDTW

“V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ”

21. Kế hoạch số 499-KH/HNDTW

Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam

20. Hương dẫn số 15-HD/VP

Về thể thức văn bản của Hội Nông dân Viêt Nam

19. Quy định số: 18 -QĐ/HNDTW

Tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011 - 2016 

18. Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội (Khoá) về tiếp tục xây dựng tổ chức Nông dân các cấp vững mạnh

17. Hướng dẫn số 345-HD/HND

Chế độ sinh hoạt Hội, thu và sử dụng hội phí 

16. Hương dẫn số 15-HD/VP

Về thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam 

15. Quy định kèm theo Quyết định số 315-QĐ/HND

Về công tác kiểm tra và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam 

14. Thoả thuận số 799 /TTLN

Giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

V/v tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2011/NĐ-CP của Chính phủ

13. Hướng dẫn số 344 - HD/HND

Mốt số vấn đề cụ thể thi thành điều lệ Hội Nông dân Viêt Nam  

12. Công văn số 374 - CV/HNDTW

V/v chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở

11. Công văn số 167-CV/ĐĐHND

V/v đề nghị chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ

10. Hướng dẫn số: 965/HD-HNDTW

Triểu khai thực hiện Công văn số 1502/TTg-VII ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Hội Nông dân các cấp để giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

9. Sổ tay Công tác kiểm tra và kỷ luật của Hội

8. Sổ tay hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của CLB Nông dân với pháp luật

7. Sổ tay nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sở thực hiện Chỉ thị 26/TTg

6. Sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân tập 6

5. Sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân tập 5

4. Sổ tay phổ biến pháp luật đất đai cho nông dân tập 4 

3. Sổ tay phổ biến pháp luật cho Nông dân tập 3

2. Sổ tay phổ biến pháp luật cho Nông dân tập 2

1. Sổ tay phổ biến pháp luật cho Nông dân tập 1

 

TIN MỚI

Đất chuyên trồng lúa nước được

NSNN hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm
Hưng Yên phát động Tháng

hành động vì an toàn thực phẩm
Lịch làm việc của Thường trực Hội Nông dân tỉnh

(13/04/2015 - 17/04/2015)
Bí quyết làm giàu từ

thanh long ruột đỏ
Quy định số 1181-QĐ/HNDTW

Về việc thu, nộp, quản lý hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ hội

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN