Bạn đang ở đây

Tuần 14 - Từ ngày (22/04/2019 - 26/04/2019)

(15.05.2019)

Thứ 2, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn khảo sát của Trung ương Hội tại Xuân Quan

Làm việc với đoàn khảo sát của Trung ương Hội tại Liên Nghĩa

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn khảo sát của Trung ương Hội tại Xuân Quan

Làm việc với đoàn khảo sát của Trung ương Hội tại Liên Nghĩa

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn khảo sát của Trung ương Hội tại Xuân Quan

Làm việc với đoàn khảo sát của Trung ương Hội tại Liên Nghĩa

 

Thứ 3, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đoàn Trung ương Hội về làm việc tại Hưng Yên

Đoàn Trung ương Hội về làm việc tại Hưng Yên

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác

tại Ninh Bình

Đi công tác

tại Ninh Bình

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đoàn Trung ương Hội về làm việc tại Hưng Yên

Đoàn Trung ương Hội về làm việc tại Hưng Yên

 

Thứ 4, ngày 24 tháng 04 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Thăm tân bình nhập ngũ dịp tập năm tại Bắc Giang  

Thăm tân bình nhập ngũ dịp tập năm tại Bắc Giang

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra hoạt động Ban điều hành hoạt động huyện Tiên Lữ

Kiểm tra hoạt động Ban điều hành hoạt động huyện Tiên Lữ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Dự tập huấn tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân