Bạn đang ở đây

Tuần 15 - Từ ngày (29/04/2019 - 04/05/2019)

(15.05.2019)

Thứ 2, ngày 29 tháng 04 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

 

Thứ 3, ngày 30 tháng 04 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

 

Thứ 4, ngày 01 tháng 05 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ ngày lễ

Nghỉ ngày lễ

 

Thứ 5, ngày 02 tháng 05 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 03 tháng 05 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân