Bạn đang ở đây

Tuần 19 - Từ ngày (30/04/2018 - 05/05/2018)

(09.05.2018)

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

 

Thứ 3, ngày 01 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ ngày 01/5

Nghỉ lễ ngày 01/5

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ ngày 01/5

Nghỉ lễ ngày 01/5

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ ngày 01/5

Nghỉ lễ ngày 01/5

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ ngày 01/5

Nghỉ lễ ngày 01/5

 

Thứ 4, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn fact

Hội thảo tập huấn fact

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn fact

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn fact

Hội thảo tập huấn fact

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn fact

Hội thảo tập huấn fact

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn fact

Hội thảo tập huấn fact

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn fact

Họp Ban Thường vụ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Thường vụ

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn fact

Họp Ban Thường vụ

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Thường vụ

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân