Bạn đang ở đây

Tuần 21 - Từ ngày (14/05/2018 - 18/05/2018)

(15.05.2018)

Thứ 2, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban Thường vụ

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Hào

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban Thường vụ

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Hào

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban Thường vụ

Làm việc tai cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban Thường vụ

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Hào

 

Thứ 3, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Văn Lâm

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Văn Lâm

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Văn Lâm

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Văn Lâm

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tai cơ quan

Làm việc tai cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Hào

Dự đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Hào

 

Thứ 4, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi kiểm tra vốn ngân hàng chính sách tai Phù Cừ

Đi kiểm tra vốn ngân hàng chính sách tai Phù Cừ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ duyệt nội dung chương trình đại hội Hội Nông dân huyện Văn Giang

Dự Đại hội Hội Nông dân huyện Phừ Cừ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 18 tháng 05 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự Đại hội Hội Nông dân huyện Phừ Cừ

Dự Đại hội Hội Nông dân huyện Phừ Cừ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân