Bạn đang ở đây

Tuần 22 - Từ ngày (17/6/2019 - 21/6/2019)

(05.07.2019)

 

Thứ 2, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp cơ quan

 

Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

 

Thứ 5, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

Dự hội nghị tổng kết 3 năm đề án 24 toàn quốc

 

Thứ 6, ngày 21 tháng 06 năm 2019

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Đi học tập kinh nghiệm tại Quy Nhơn, Phú Yên

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân