Bạn đang ở đây

Tuần 30 - Từ ngày (16/07/2018 - 21/07/2018)

(17.07.2018)

Thứ 2, ngày 16 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp giao Ban Thường trực Tỉnh ủy với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự họp Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên

Họp Đảng đoàn, thường trực

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 17 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên

Họp Đảng đoàn, thường trực

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng đoàn, thường trực

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng đoàn, thường trực

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Đảng đoàn, thường trực

 

Thứ 4, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X tại huyện Kim Động

Họp Ban Thường vụ

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Thường vụ

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Thường vụ

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Thường vụ

 

Thứ 5, ngày 19 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 16 khóa VIII

 

Thứ 6, ngày 20 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân