Bạn đang ở đây

Tuần 44 - (Từ ngày 30/10/2017 - 03/11/2017)

(31.10.2017)

Thứ 2, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại cơ sở

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị ra mặt tổ hội nghề nghiệp tại  Mỹ Hào

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại cơ sở

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại cơ sở

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 5, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại cơ sở

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 6, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng FACT

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại cơ sở

Làm việc ở cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân