Bạn đang ở đây

Tuần 47 - (Từ ngày 13/11/2017 - 17/11/2017)

(15.11.2017)

Thứ 2, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Mỹ Hào

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết mô hình áp dụng khoa học tại Vĩnh Khúc - Văn Giang

Dự hội nghị tổng kết mô hình áp dụng khoa học tại Chỉ Đạo - Văn Lâm

 

Thứ 4, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Mỹ Hào

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Mỹ Hào

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Mỹ Hào

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Mỹ Hào

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên

Tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Tham gia đoàn giám sát của Sở Lao động thương binh xã Hội tại Kim Động

Tham gia đoàn giám sát của Sở Lao động thương binh xã Hội tại Kim Động

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Kim Động

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Kim Động

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại cơ sở

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 6, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Kim Động

Hội thảo tập huấn quản lý HTX tại Kim Động

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Tham gia đoàn giám sát của Sở Lao động thương binh xã Hội tại Văn Lâm

Tham gia đoàn giám sát của Sở Lao động thương binh xã Hội tại Văn Lâm

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Kim Động

Tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân tại Kim Động

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

 

 

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân