Bạn đang ở đây

Tuần 47 - Từ ngày (26/11/2018 - 30/11/2018)

(27.11.2018)

Thứ 2, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Hội Thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26

Dự hội thảo Fact

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội thảo Fact

Dự hội thảo Fact

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội thảo Fact

Dự hội thảo Fact

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội thảo Fact

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn công tác Trung ương Hội về kiểm tra mô hình

Đón đoàn công tác Trung ương Hội về kiểm tra mô hình

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn công tác Trung ương Hội về kiểm tra mô hình

Đón đoàn công tác Trung ương Hội về kiểm tra mô hình

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn công tác Trung ương Hội về kiểm tra mô hình

Đón đoàn công tác Trung ương Hội về kiểm tra mô hình

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân