Bạn đang ở đây

Tuần 50 - (Từ ngày 04/12/2017 - 08/12/2017)

(05.12.2017)

Thứ 2, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban chi ủy

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban chi ủy

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban chi ủy

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban chi ủy

 

Thứ 3, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở tại huyện Ân Thi

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp

Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự họp

Hội đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp

Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự họp

Hội đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác

 tại Trung ương Hội

Đi công tác

 tại Trung ương Hội

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân