Bạn đang ở đây

Hoàn thành kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

(16.12.2020)

(Website HNDHY) - Trong các ngày, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 7/12/2020, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Vũ Văn Kiên - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Đào Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 10 huyện thành phố, thị xã và 10 cơ sở Hội.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội về: Việc triển khai thực hiện văn bản, chương trình công tác trọng tâm của Hội cấp trên; những văn bản đề xuất tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành năm 2020; việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng Hội và phong trào nông dân; sổ sách công tác Hội, tài chính Hội và một số nội dung có liên quan đến phong trào thi đua năm 2020. Việc tuyên truyền, triển khai Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII;  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; Kết quả triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; Việc tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; Việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động tư vấn,  dịch vụ hỗ trợ cho nông dân; Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp; Việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; Việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và một số nội dung khác​ có liên quan.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung trong năm 2020, Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã đã bám sát Nghị quyết của Đảng và của Hội cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ chức thực hiện; đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên đến với hội viên, nông dân. Hoạt động của Hội đã có những chuyển biến tiến bộ; các phong trào do Hội phát động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong năm 2020 còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân ở một số nơi chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên. Việc tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội ở một vài cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú. Một số cơ sở chưa chú trọng xây dựng quỹ Hội, bình quân quỹ/hội viên đạt thấp; quản lý hội viên chưa chặt chẽ, thủ tục kết nạp hội viên chưa thực hiện theo hướng dẫn, việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã còn chưa đạt chỉ tiêu, hệ thống sổ sách và các loại văn bản lưu có một số cơ sở còn chưa khoa học...

Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng chất lượng, kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của từng huyện, thị, thành Hội, làm cơ sở để tổ chức đánh giá, bình xét thi đua năm 2020; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và Hội cấp trên đối với hoạt động ở cơ sở Hội. Qua đó, kịp thời phát hiện những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội tốt hơn trong thời gian tới.

Tại các cơ sở được kiểm tra, các đồng chí trưởng đoàn cũng đã định hướng và nhấn mạnh một số hoạt động trong năm 2021: Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở cở cần tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục tuyên truyền và chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan báo đài để giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt các chính sách mới; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết. Chỉ đạo cơ sở thường xuyên rà soát hội viên, đặc biệt là hội viên nòng cốt; nâng cao chất lượng hội viên; đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội để thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia. Lập sổ theo dõi hội viên nòng cốt (có số điện thoại), phân công cụ thể nhiệm vụ cho hội viên nòng cốt cũng như kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của hội viên nòng cốt; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Hội, hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt việc vận động các nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hoạt động của Chi Hội…đồng thời quản lý, sử dụng đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội sau Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giữa nhiệm kỳ qua 2018-2021. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 10

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân