Bạn đang ở đây

Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội

(14.12.2020)

(Website HNDHY) - Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 12/12/2013 Quyết định ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị. Kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Ngay sau khi có Quyết định của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt đến cơ sở Hội; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và triển khai đến cán bộ, hội viên, nông dân. HND tỉnh đã ký Chương trình phối hợp với các Sở NN và PTNT, Sở Công thương và Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp. Hằng năm các huyện, thành phố, thị xã, căn cứ kế hoạch giám sát của HND cấp tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng và đăng ký nội dung giám sát với cấp ủy cùng cấp cho phù hợp. 

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực  tuyên truyền về tác hại, hậu quả của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; không có trong danh mục được phép lưu hành, cấm sử dụng; Đồng thời vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tiếp nhận thông tin phán ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân và các tổ chức, cá nhân về những hành vi, dấu hiện vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sản xuất, kinh doanh phân bón. Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Sở NN và PTNT, Sở Công thương thành lập các Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý phân bón tại một số địa phương. Các cấp Hội ND đã  phối hợp tổ chức được 60 cuộc giám sát tại 180 hộ kinh doanh và 300 hộ sử dụng vật tư nông nghiệp tại địa bàn các huyện, xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát trực tiếp các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón và qua tổng hợp báo cáo đánh giá, nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các văn bản đã được quy định. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; Sau giám sát đã có thông báo kết quả gửi đến các đơn vị được giám sát; Kiến nghị với chính quyền, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra, đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp. Qua giám sát, đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất điều chỉnh những quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Ngoài ra các cấp HND trong tỉnh tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những sai phạm, bất cập, phản ánh qua đường dây nóng về  Hội Nông dân tỉnh, phản ánh với chính quyền và các cơ quan chức năng. Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, HND các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó cán bộ, hội viên nông dân được bày tỏ chính kiến đối với các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, HND các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Thông qua việc thực hiện và đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên, tổ chức Đảng; thực hiện quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở; quy chế phối hợp công tác với chính quyền. Đồng thời, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; thực hiện tốt kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi); đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ các cấp. Các cấp Hội cũng tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân. 

Có thể khẳng định các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thời gian qua đã có hiệu quả thiết thực, bước đầu đã nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về hoạt động giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề được hội viên và nhân dân quan tâm. Chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, hạn chế nông dân tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp. Hoạt động giám sát phản biện xã hội từng bước đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ công tác thường xuyên của các cấp Hội Nông dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động đăng ký với cấp ủy các nội dung cụ thể; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo yêu cầu đề ra; tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa HND tỉnh, MTTQ tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Công thương về việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 21

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân