Bạn đang ở đây

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

(22.02.2019)

(Website HNDHY) - Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Theo đó, đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với các quan điểm, mục tiêu về phát triển bền vững kinh tế biển như: Thống nhất tư tưởng về phát triển bền vững kinh tế biển trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Biển là bộ phận cấu thành của đất nước ta, là không gian sinh tồn của dân tộc ta, là cửa ngõ để dân tộc ta xây dựng mối quan hệ với các nước. Vì vậy, Việt Nam phải trở thành quốc gia làm giàu từ biển, mạnh về biển, đảm bảo an ninh, an toàn biển; phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hòa các hệ sinh thái biển, hài hòa giữa các địa phương có biển và không có biển; giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa biển…

Nghị quyết số 36 cũng nêu tầm nhìn đến năm 2045 để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.

Cùng với đó, đồng chí Thào Xuân Sùng cũng đã quán triệt tới các đại biểu nội dung của Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng yêu cầu các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị kịp thời cụ thể hóa, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng vào chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị ngay từ đầu năm 2019. Lựa chọn, xác định nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được giao phụ trách để đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phù hợp với chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Theo đó, đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Việc quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới việc thực hiện cũng như bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch cá nhân và có phần liên hệ cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ của mình./.

Theo hoinongdan.org

Lượt xem: 9

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân